Dokumentacja projektowa - co dostaniemy wraz z projektem?

dokumentacja projektowa

Kupno projektu gotowego, na początku inwestycji jakim jest budowa domu to wyraźna oszczędność w porównaniu z projektem indywidualnym. Pamiętać jednak należy, że taki projekt nie jest pełnoprawnym projektem budowlanym, staje się on takim dopiero po tym, gdy zostanie zaadaptowany przez architekta do warunków miejscowych a dokumentacja projektowa zostanie zaktualizowane o te zmiany.

Czym jest adaptacja?

To dostosowanie konstrukcji budynku do konkretnych warunków na działce, wraz ze stworzeniem projektu zagospodarowania terenu i zebraniu wymaganych narzuconych przez przepisy budowlane dokumentów i uzgodnień. W skład katalogowego projektu wchodzi część architektoniczno-budowlana, dokumentacja określa jak dom musi być przystosowany do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy. Złożenie w odpowiednim urzędzie kompletu dokumentów pozwoli nam uzyskać zezwolenie na budowę, a niektórych przypadkach nawet rozpocząć budowę na podstawie tzw. "milczącej zgody" urzędu.


Każdy projekt budowlany musi zostać sporządzony minimum w czterech egzemplarzach. Jeden trafia do archiwum nadzoru budowlanego, drugi przeznaczony jest dla urzędu wydającego pozwolenie na budowę, a dwa egzemplarze zostają u inwestora, jeden z nich inwestor przekazuje kierownikowi budowy.

Dokumentacja projektowa składa się z:

  1. Projektu architektoniczno-budowlanego
  2. Projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  3. Opinii i uzgodnień


Projekt architektoniczno-budowlany, czyli projekt budynku będącym projektem typowo-katalogowym, dopiero po naniesieniu zmian przez architekta adaptującego znajdziemy w nim:

Projekt architektoniczny zawierający:

Część opisowa, jak podaje Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego: to dane dotyczące lokalizacji budynku, zestawienie powierzchni, opis funkcji i przyjętej technologii oraz proponowanych materiałów, opis konstrukcji budynku, instalacji, rodzaj przegród, wskazówki dotyczące wykończenia budynku, w części opisowej znajduje się też charakterystyka energetyczna z wykazem rocznego zapotrzebowania energii dla ogrzania 1 metra kwadratowego powierzchni. Projektant winien również dołączyć informację na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (tzw. BIOZ).


Rzuty fundamentów - jak podaje Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego to: rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia, materiały z jakich mają być wykonane.


Rzuty kondygnacji - (piwnica, piętro/pietra, strych, poddasze) tu Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego wymienia zestawienie wymiarów i rozmieszczenie pomieszczeń, ścian nośnych i działowych, otworów okiennych i drzwiowych, urządzeń sanitarnych


Rzut dachu i więźby dachowej - prezentuje kształt, wymiary, kat nachylenia dachu oraz układ i przekroje elementów jego konstrukcji, czytamy na stronach jak podaje Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego.


Przekroje, przez wszystkie kondygnacje, pokazujące elementy konstrukcji budynku, widoczne wzdłuż lub w poprzek linii przecięcia.
Elewacje jak podaje Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego to: rozrysowany widok domu od zewnątrz: z przodu, z tyłu i z boków, wraz z opisem materiałów wykończeniowych.

Projekt konstrukcyjny zawiera opis techniczny i obliczenia statyczne. Znajdują się w nim także rysunki techniczne rozwiązań konstrukcyjnych, zestawienie stali, rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji.

Projekt instalacji składa się z opisu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i odgromowej; rysunków technicznych rozwiązań instalacyjnych i schematu ideowego instalacji elektrycznej

Projektu zagospodarowania działki lub terenu – jest to rysunek planu zagospodarowania działki i jej otoczenia, który pokazuje usytuowanie budynku, jego rozmiary, odległości od granic działki, chodniki, dojazdy, miejsca parkowania pojazdów oraz wszystkie obiekty na działce. Projekt ten definiuje powierzchnię działki, pokazuje planowaną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną. Projektowe rysunki wskazują również projektowane uzbrojenie: przyłącza wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu, sposób odprowadzania ścieków lub lokalizację oczyszczalni ścieków.

Opinii i uzgodnień – w zależności od potrzeb, są to oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych. Jeżeli wystąpi taka konieczność, projekt może zawierać także wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Dokumentacja projektowa może, ale nie musi zawierać: zestawienia stolarki, zestawienia więźby dachowej, zestawienia materiałów budowlanych (są one często oferowane do projektów typowych, które posiadają gotowy kosztorys); obrysu domu do wklejenia na mapkę sytuacyjno-wysokościową; rysunków elementów instalacji odgromowej.


Inwestor może również zażyczyć sobie od architekta projekt wentylacji mechanicznej, instalacji solarnej, ogrzewania kominkowego, ogrzewania podłogowego, projekt pompy ciepła, szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków, projekt instalacji odkurzacza centralnego, instalacji teletechnicznych i instalacji składających się na tzw. inteligentny dom.

Źródła:
  1. Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego autorstwa Kolendowicza i Dąbrowskiego
  2. Prawo Budowlane - podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura autorstwa Tadeusza Bilińskiego