Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

pozwolenie na budowe

Gotowy projekt jest jednym z ważniejszych jak nie najważniejszym załącznikiem do wniosku o pozwolenia na budowę. Jednak tylko to nie wystarczy, by starać się o pozwolenia na budowę domu. Droga, jaką musimy przejść, aby decyzja była pozytywna, jest zazwyczaj długa, a proces zbierania wszystkich dokumentów dość skomplikowany i czasochłonny. Najlepiej, kiedy załatwianie wszystkich spraw zaczniemy odpowiednio wcześnie.

MPZP lub WZ


Pierwszym krokiem, jaki musimy poczynić, aby uzyskać pozwolenie na budowę to uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub warunki zabudowy. Zrobimy to w urzędzie gminy. Kiedy nasza działka nie jest objęta MPZP, wtedy występujemy o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy przez złożenie w urzędzie wniosku. Decyzję o WZ wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, trwa to zazwyczaj 14-30 dni. Jeżeli działka jest objęta planem zagospodarowania, wypis uzyskuje się o wiele szybciej. Warto sprawdzić stronę urzędu, bo może się zdarzyć, że Miejscowy Plan Zagospodarowania będzie tam dostępny. Aby wybrać odpowiedni projekt domu, powinniśmy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla wybranej działki.

Mapa do celów projektowych


Do wykonania projektu budowlanego będzie nam potrzebna mapa sytuacyjno-wysokościowa. W tym celu uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. Na tak przygotowana mapę geodeta naniesie obrys naszego domu. Wskazane jest również wykonanie badań geotechnicznych, aby sprawdzić nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Wybór i zakup projektu architektoniczno-budowlanego


Projekt budowlany jest kluczowym załącznikiem, jaki składamy do wniosku o pozwolenie na budowę. Jeden egzemplarz zostawiamy w urzędzie, natomiast drugi trafia do organu nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa egzemplarze zostają w naszych rękach, z czego jeden musimy udostępnić kierownikowi budowy.

Adaptacja projektu


Adaptacja, czyli dostosowanie projektu do warunków terenowych oraz wykonanie zmian w projekcie, jeżeli tego sobie życzymy. Uprawniony architekt sporządza na mapie projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje określenie granic działki, usytuowanie i obrys obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób, w jaki będziemy odprowadzać ścieki. Adaptacja projektu to bardzo ważny etap w całym procesie starania się o pozwolenie na budowę domu.

Warunki techniczne dostawy mediów


Będą to energia elektryczna, gaz, woda i zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych. Architekt przygotowuje dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, której opinia jest bardzo istotna. Opinia ta ustala odległość między projektowanymi obiektami.

Pozwolenie na budowę


Pozwolenie takie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z ustawą prawa budowlanego, do wniosku trzeba dołączyć:
• Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz ze wszystkimi opiniami, pozwoleniami dokumentami, których wymagają przepisy oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego.
• Stosowne oświadczenie o posiadanym prawie do dyspozycji nieruchomością do celów budowlanych
• Decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu.
• Wypis z rejestru gruntów dla swoje działki i dla działek sąsiednich.
• Warunki techniczne dostawy mediów
Wniosek o pozwolenie należy złożyć na formularzu urzędowym w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. Arkusze te dostępne są na stronach internetowych. W takim wniosku musimy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji w naszym wypadku dom jednorodzinny, adres miejsca, w jakim będzie budowa i oznaczenie nieruchomości (numer działki). Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, właściwy organ nie może odmówić nam wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, powinna być wydana w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Budowę domu powinniśmy rozpocząć w ciągu trzech lat od dni, w którym decyzja stała się ostateczna.

W przypadku jakich inwestycji możemy starać się zarówno o pozwolenie na budowę, jak również zgłoszenie budowy?


• Przebudowa, rozbudowa, budowa czy nadbudowa wolnostojących budynków mieszkalnych, dla których jest wymagany projekt. Trzeba zaznaczyć, iż obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub terenie, na którym inwestycja została zaprojektowana.
• Budowa parterowych wolnostojących budynków gospodarczych, altan, garaży, przydomowych ganków, oranżerii, ogrodów zimowych, których powierzchnia zabudowy wynosi do 35m2, po jednym na każde 500m2 działki.
• Domków letniskowych, czyli budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku, których powierzchnia zabudowy wynosi do 35m2, po jednym na każde 500m2 działki.
• Budowa wiat o powierzchni nieprzekraczającej 50m2 , po jednej na każde 1000m2.
• Szczelne szamba o pojemności do 10m3
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę
• Instalacje dla zbiorników na gaz płynny przeznaczonych do zasilania w gaz budynku jednorodzinnego( zbiornik o pojemności do 7m3)
• Budowa przydomowych oczek i basenów o powierzchni do 50m2
• Ogrodzenia wyższe niż 2,2m
• Budowa przyłączy do budynku (kanalizacja, wodociągi, gaz, telekomunikacja, energetyka)

W przypadku jakich inwestycji wymagane jest pozwolenia na budowę ?


• Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej
• Budynków jednorodzinnych, dla których obszar oddziaływania wychodzi poza teren inwestycji.
• Budynków gospodarczych, altan, garaży, domków letniskowych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2.
• Całorocznych domków letniskowych niezależnie od ich powierzchni
• Wiat o powierzchni przekraczającej 50m2
• Oczek wodnych i basenów przydomowych przekraczających 50m2 powierzchni
• Budowa obiektów wielorodzinnych i usługowych.