Projekt budowlany, co musi zawierać ?

projekt budowlany
Projekt budowlany

Projekt budowlany to nic innego jak zbiór dokumentów pozwalający na przeprowadzenie inwestycji przez proces weryfikacji w odpowiednim organie administracyjnym. Jest on zatem podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdy z egzemplarzy, a musi ich być cztery, musi zawierać identyczne opracowania projektowe oznaczone numerami od 1 do 4. Głównym celem sporządzenia takiego projektu budowlanego jest przedstawienie urzędnikowi naszego zamierzenia budowlanego. Musi on zweryfikować poprawność projektu z planem miejscowym, oddziaływaniem na otoczenie czy zgodnością z przepisami.

Co powinien zawierać projekt budowlany?


Zgodnie z art. 34 ust.3 Prawa budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać:


• Projekt zagospodarowania terenu lub działki.
Powinien on być sporządzony na aktualnej mapie i obejmować: określenie granic działki lub terenu, układy i obrys już istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania ścieków, układ zieleni i układ komunikacyjny ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do już istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.


• Projekt architektoniczno- budowlany.
Powinien on określać funkcję, konstrukcję i formę obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną, jak również proponowane rozwiązania techniczne oraz materiałowe pokazujące zasady nawiązania do otoczenia.


• Jeżeli zaistnieje konieczność, w projekcie budowlany powinny znaleźć się również odpowiednie oświadczenia jednostek organizacyjnych, o zapewnieniu dostaw wody, energii, gazu, ciepła, odbioru ścieków oraz warunkach przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnych , wodociągowych, gazowych, cieplnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Potrzebne może być również oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki drogą publiczną.

W ramach projektu budowlanego, jeżeli istnieje taka potrzeba, należy opracować projekt technologiczny, który nie podlega zatwierdzeniu przez organ w ramach pozwolenia na budowę, ale jest niezbędny do uzyskania uzgodnień z organami: bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony sanitarnej.

Dlaczego projekt budowlany składamy w aż 4 egzemplarzach?


Tę kwestię reguluje §6 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jeden z egzemplarzy zatrzymuje organ wydający decyzję, dwa egzemplarze otrzymuje inwestor, ostatni zaś czwarty otrzymuje organ nadzoru budowlanego. Musimy pamiętać, iż na stronie tytułowej każdego z tych egzemplarzy muszą widnieć oryginalne podpisy projektantów, którzy opracowali wszystkie części projektu. W przypadku braku oryginalnych podpisów lub złożenia wniosku wraz z jednym oryginalnym projektem budowlanym i trzema kopiami, bez oryginalnych podpisów, będzie skutkowało wezwaniem inwestora do uzupełnienia wniosku.